Orgán dozoru a dohľadu

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/58272172, 02/58272104, fax č.: 02/58272170